Login

Although great care was taken in preparing the contents of this website, we cannot provide any guarantees or assume legal liability for the accuracy, currency, completeness and availability of the information offered. No legal claims may be derived from the use of this information and data contained within it.

Here you will find the individual import conditions in the language of each country:

Ceská republika
Slovenija
Hrvatska
Polska
Bosne i Hercegovine
Hungary
Slovenská republika
Srbija
România


Ceská republika

Informace pro zájemce o dovoz ojetého vozidla ze zahranicí do Ceské republiky

Doklady potrebné ze zahranicí:
- kupní smlouva
- doklad o zaplacení kupní ceny
- pojištení odpovednosti z provozu vozidla, v prípade prevozu „jako ridic“ (nikoli na podvalníku)
- technický prukaz vozidla
- osvedcení o registraci vozidla
- osvedcení o homologaci typu ES nebo schválení technické zpusobilosti typu vozidla vydaného jiným clenským státem EU

Dovoz z jiných clenských státu Evropské unie:
- Dovoz použitého motorového vozidla zakoupeného v jiném clenském státe EU nepodléhá celním formalitám a nevzniká zde tedy povinnost platit clo.
- U nového dopravního prostredku je však nutné pred jeho uvedením do provozu v CR odvést DPH místne príslušnému financnímu úradu;
Nové dopravní prostredky mají v rámci EU zvláštní režim, kdy zdanení dodání nového dopravního prostredku probíhá v zemi, do které byl nový dopravní prostredek dodán (zde CR).
Zde je nutno upozornit na skutecnost, že dle zákona c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znení je novým dopravním prostredkem dopravní prostredek, který:
1. byl dodán do 3 mesícu, v prípade pozemního motorového vozidla do 6 mesícu, ode dne prvního uvedení do provozu nebo
2. má najeto méne než 6 000 km v prípade pozemního motorového vozidla, u lodí najeto méne než 100 hodin, u letadel nalétáno méne než 40 hodin.
- Plátce DPH, který porizuje za úplatu nový dopravní prostredek od osoby registrované k dani v jiném clenském státu nebo od osoby, která není registrována k dani v jiném clenském státu, uskutecnuje porízení zboží z jiného clenského státu, které obecne je predmetem dane v tuzemsku.
- Osoba, která není plátcem DPH, a porizuje v CR nový dopravní prostredek z jiného clenského státu, který bude registrován k provozu v CR, je povinna predložit danové priznání, ke kterému priloží kopii danového dokladu, hlášení o porízení nového dopravního prostredku do 10 dnu ode dne jeho porízení; správce dane vymerí cástku dane, která musí být zaplacena do 25 dnu ode dne jejího vymerení.
- Pred podáním danového priznání lze podat správci dane hlášení o porízení a zaplatit zálohu ve výši dane; potvrzení správce dane o zaplacení zálohy pak muže být dokladem pro registr vozidel.

Dovoz z ostatních zemí (neclenských státu Evropské unie)
- Dovoz nového nebo použitého motorového vozidla z ostatních zemí podléhá celním formalitám a zaplacení dovozního cla. Dovozní clo se skládá z celní sazby 10 % a DPH základní sazby (v CR 20 %). Dovozní clo se vymerí z celní hodnoty. Základní metodou pro stanovení celní hodnoty je prevod bezprostredne vynaložených nákladu na zakoupení zboží na národní menu (v CR na Kc). Jestliže nebude možné celní hodnotu takto stanovit, použije se nekterá ze srovnávacích metod.
- V zemi, kde kupující predmet kupuje, musí predmet tzv. „zaclít“ - vybavit celními dokumenty, a to podle toho, zda se jedná o zboží EUR 1, tzn. zboží vyrobeno v EU nebo nejedná. Zde zaplatí poplatek za úkon.
- V CR na celní správe uhradí kupující dovozní clo, které se skládá z celní sazby 10 % a DPH základní sazby (v CR 20 %). Celnice mu vydá celní doklad, který kupujícímu slouží zároven jako danový doklad. Teprve poté mu je zboží uvolneno do volného obehu.

K provozování vozidla na území CR po jeho dovozu je nutné vyrídit:
lze doporucit následující poradí:
- Vyrízení danových a celních záležitostí, uvedeno shora
- Kontrola emisí – prohlídka na stanici merení emisí, s sebou potrebujete mít puvodní technický prukaz; výsledkem je protokol o emisích.
- Technická zpusobilost vozidla – technická prohlídka na stanici technické kontroly, s sebou potrebujete kupní smlouvu, puvodní technický prukaz, protokol o emisích; výsledkem je protokol z STK.
- Schválení technické zpusobilosti jednotlive dovezeného vozidla – na základe písemné žádosti vydává obecní úrad obce s rozšírenou pusobností. Správní poplatek ciní 2.000,- Kc.
V prípade vozidla provozovaného v jiném státe musí být žádost doložena doklady:
a)osvedcení o registraci vozidla a technickým prukazem vozidla, pokud byl vydán
b)protokol o evidencní kontrole.
V prípade vozidla dovezeného z jiného než clenského státu EU dále:
c)doklad o celním odbavení vozidla
d)technický protokol vydaný zkušební stanicí, dle kategorií vozidla je stanovena doba, od první registrace v jiném státe do vystavení jednotné celní deklarace, musí být kratší:
než 8 let u kategorie M1, M2 nebo N1 splnující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2,
než 8 let kategorie l, O1, O2, T nebo S,
než 5 let u ostatních kategorií.
V prípade dovezeného nového vozidla platí uvedené požadavky na prílohy žádosti primerene.
Pro schválení technické zpusobilosti dovezeného již provozovaného vozidla je nutno prokázat:
1. udelení osvedcení o homologaci typu ES nebo schválení technické zpusobilosti typu vozidla vydaného jiným clenským státem EU dle predpisu platných v jiném clenském státe EU za podmínky, že vozidlo splnovalo v dobe schvalování požadavky pro typ vozidla platné v téže dobe v CR,
2. technický protokol vydaný zkušební stanicí (k tomu musí vozidlo splnovat požadavky stanovené právním predpisem ci mezinárodní smlouvou, kterou je CR vázána a které byly platné pro danou kategorii vozidla v CR v dobe výroby vozidla) v prípade, že vozidlo má schválení technické zpusobilosti typu vozidla vydaného jiným clenským státem EU dle predpisu platných v jiném clenském státe EU, ale vozidlo nesplnovalo v dobe schvalování požadavky pro typ vozidla platné v téže dobe v CR,
3. technický protokol vydaný zkušební stanicí (k tomu musí vozidlo splnovat požadavky stanovené právním predpisem ci mezinárodní smlouvou, kterou je CR vázána a které byly platné pro danou kategorii vozidla v CR v dobe výroby vozidla) za splnení podmínky neprekrocení doby dle kategorií vozidel 8 let, resp. 5 let od první registrace v jiném státe do dne vystavení jednotné celní deklarace, v prípadech, kdy není k dispozici osvedcení o homologaci typu ES nebo osvedcení o schválení technické zpusobilosti typu vozidla jiným clenským státem EU dle predpisu tohoto státu.
V prípade dovezeného nového vozidla platí uvedené požadavky primerene.
Výsledkem schválení technické zpusobilosti je vydání technického prukazu vozidla.
- Sjednání pojištení odpovednosti z provozu vozidla
- Prihlášení vozidla k registraci – na príslušném obecním úradu obce s rozšírenou pusobností, na predepsaném tiskopise.
K prihlášení jednotlive dovezeného vozidla je nutno mj. priložit:
a) technický prukaz vozidla
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o dríve provozované vozidlo
c) protokol o evidencní kontrole, jedná-li se o nové vozidlo
d) doklad o pojištení odpovednosti z provozu vozidla
e) potvrzení o zaplacení DPH v prípade porízení nového dopravního prostredku z jiného clenského státu EU
f) osvedcení o registraci vozidla a technický prukaz, pokud byl vydán.
- Náklady na administrativní poplatky ciní približne 10.000,- Kc, s výjimkou prípadné dane a cla, které se odvíjí od výše kupní ceny vozidla.

Více informací na stránkách Celní správy Ceské republiky http://www.cs.mfcr.cz/

Upozornení:

Toto sdelení je urceno pouze k všeobecným informacním úcelum. Naší snahou je poskytovat Vám aktuální informace. Všechny informace jsou však dány k dispozici bez záruky za aktualitu, správnost a úplnost.


____________________________________________________________________

Slovenija
POGOJI PRIDOBITVE VOZILA IZ DRŽAV EU – ZA OSEBNA VOZILA:

UVOZ VOZILA NA FIZICNO OSEBO:

1. PLACILO VOZILA DOBAVITELJU V TUJINI V BRUTTO ZNESKU. KUPEC NATO DOBI FAKTURO
IN ORIGINALNO PROMETNO DOVOLJENJE.
2. PLACILO DMV-JA PO LESTVICI ( ODVISNO OD VREDNOSTI VOZILA ) IN EKOLOŠKE TAKSE.
3. KO STA PLACANA DMV IN EKOLOŠKA TAKSA, , KI SE OBRACUNAVA OD TEŽE VOZILA V KG, SE
PODA PREDLOG ZA IZDELAVO HOMOLOGACIJE.

UVOZ VOZILA NA PRAVNO OSEBO:

1. PLACILO VOZILA DOBAVITELJU V TUJINI V NETO ZNESKU. KUPEC NATO DOBI FAKTURO IN
ORIGINALNO
PROMETNO DOVOLJENJE.
2. PLACILO DMV-JA PO LESTVICI ( ODVISNO OD VREDNOSTI VOZILA ) IN EKOLOŠKE TAKSE.
3. KO STA PLACANA DMV IN EKOLOŠKA TAKSA, KI SE OBRACUNAVA OD TEŽE VOZILA V KG, SE
PODA PREDLOG ZA IZDELAVO HOMOLOGACIJE.
4. NATO SE NA NETO CENO, DMV IN EKOLOŠKO TAKSO PLACA ŠE DDV.

LESTVICA DMV-JA:

Davčne stopnje

Stopnje za DMV in dodatnega davka na motorna vozila so progresivne in odvisne od dejavnikov, kot sledi:

»Osebna« motorna vozila

Davčna stopnja je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji in vrste goriva, ki se uporablja za pogon (bencin, utekočinjen naftni plin, dizel, hibridno vozilo, električni):


Izpust CO2 (g/km)Stopnja davka
(%) od davčne osnove
glede na vrsto goriva
bencin, utekočinjen naftni plindizelsko
od 0 do vključno 1100,51
nad 110 do vključno 12012
nad 120 do vključno 1301,53
nad 130 do vključno 15036
nad 150 do vključno 170611
nad 170 do vključno 190915
nad 190 do vključno 2101318
nad 210 do vključno 2301822
nad 230 do vključno 2502326
nad 2502831


Za pravilno določitev davčne stopnje je treba poleg izpusta CO2 upoštevati še stopnjo izpusta po EURO (EURO 3, EURO 4, EURO 5…), ter pri motornih vozilih na dizelski pogon še stopnjo izpusta trdih delcev (manj ali več od 0,005 g/km). Za motorna vozila z najmanj osmimi sedeži se stopnja davka zniža za 30 %.

Za motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2, se upošteva stopnja 28 % za vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin ter 31 % za vozila s pogonom na dizelsko gorivo.

Stopnje dodatnega davka za osebna vozila

Stopnja dodatnega davka za motorna vozila iz tarifnih oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90, razen za trikolesa in štirikolesa, je odvisna od prostornine motorja in znaša:


Prostornina motorja ( v cm3 )Stopnja dodatnega davka
OdDo(%) od davčne osnove
2.4990
2.5002.9998
3.0003.49910
3.5003.99913
4.00016


Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa z motorjem, trikolesa in štirikolesa

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:


Moč motorja (kW)Stopnja davka
(%) od davčne osnove
do vključno 251,5
Nad 25 do vključno 502
nad 50 do vključno 753
nad 755


Prav tako se za določitev stopnje dodatno upoštevajo še EURO standardi stopnje izpusta (EURO 3, EURO 4, EURO 5…).

Za motorna vozila iz te točke z dvotaktnim motorjem se stopnja davka poveča za tri odstotne točke.

Za motorna vozila na izključno električni pogon je stopnja davka 0,5 %.

Stopnja dodatnega davka
Stopnja dodatnega davka je odvisna od prostornine motorja in znaša:


Prostornina motorjaStopnja dodatnega davka
(v cm3)(%) od davčne osnovey
OdDo
9990
1.0005


Bivalna vozila

Davčna stopnja je odvisna od moči motorja v kW:


Moč motorja (kW)Stopnja davka
(%) od davčne osnove
do vključno 606
Nad 60 do vključno 909
nad 90 do vključno 12013
nad 12018


POGOJI PRIDOBITVE TOVORNIH VOZIL, OPREME IN STROJEV IZ DRŽAV EU ZA PRAVNE OSEBE: ZA PRIDOBITEV NAVEDENIH PREMICNIN IZ DRŽAV EU NI NOBENIH POSEBNIH DAJATEV IN TAKS. PREMICNINO SE PLACA V NETO ZNESKU (PRAVNA OSEBA IN DAVCNI ZAVEZANEC), PO PRIDOBITVI PA MORA PRIDOBITELJ PLACATI 22% DDV NA NETO VREDNOST PREMICNINE.

PRAVNO OBVESTILO: Zgornji tekst glede pogojev in postopkov uvoza je izkljucne informativne narave, zato VBS leasing d.o.o. izkljucuje kakršnokoli pravno odgovornost, v kolikor informacije glede uvoza in pridobitve v RS Slovenijo niso popolne ali tocne.
Natancne informacije lahko dobite na naslednji povezavah: http://www.durs.gov.si/ in na http://www.gzs.si/slo/

____________________________________________________________________

Hrvatska
Molimo Vas da slijedite ove poveznice kako biste dobili informacije o uvoznoj regulativi Republike Hrvatske :

http://www.carina.hr/Pocetna/index.aspx
http://www.pu.mfin.hr/porezi/v_poreza2.asp?id=b02d1 http://www.hak.hr/hak/sektor-za-vozila/homologacija/vozila-koja-udovoljavaju.aspx
http://www.hak.hr/hak/sektor-za-vozila/homologacija/vozila-koja-udovoljavaju.aspx

Iskljucenje odgovornosti: Tekst je informativnog karaktera i VB Leasing d.o.o. odbacuje bilo kakvu pravnu odgovornost ukoliko informacije u vezi s uvoznom regulativom, postupkom carinjenja i slicno nisu potpune, ažurirane ili slicno.

____________________________________________________________________

Polska
W trosce o to, aby mieli Panstwo jak najszerszy dostep do istotnych wiadomosci, zachecamy do korzystania ze strony internetowej Ministerstwa Finansów RP, na której dostepne sa m.in. informacje na temat obowiazujacych w Polsce zasad importu.

http://www.mf.gov.pl/

Informujemy równiez, ze zamieszczenie niniejszego linku ma charakter wylacznie informacyjny. Nie reczymy za poprawnosc i aktualnosc wiadomosci przedstawionych w serwisach Ministerstwa Finansów RP.

____________________________________________________________________

Bosne i Hercegovine
Informacije vezane za uvoz putnickih automobila i teretnih vozila u Bosne i Hercegovine

Ovim putem vam želimo pružiti osnovne informacije o uvozu putnickih automobila i teretnih vozila u BiH. Pri tome ce mo nastojati da Vam kroz cetiri koraka približimo sliku uvoza vozila jednostavnijom.


Prvi korak-upustvo o ogranicenju

Kao prvu informacjiu Vam ukazujemo na trenutnu zakonsku regilativu u pogledu ogranicenja uvoza koja je trenutno na snazi u BiH (trenutno, jer zadnje informacije ukazuju na potrebu mjenjana regulative). Odlukom o ogranicenju uvoza putnickih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 20/00, 36/00, 4/01) koja je u primjeni od 01.09.2000. godine, propisano je da se radi javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, ogranicava uvoz:

- putnickih automobila starijih od 7 (sedam) godina, (tarifni broj 87.03),
- teretnih vozila starijih od 10 (deset) godina, (tarifni broj 87.04); ovim ogranicenjem nisu obuhvacena vucna vozila – cestovni tegljaci („šleperi“) za polupriklolice (tarifni broj 87.01)
- autobusa starijih od 10 (deset) godina, (tarifni broj 87.02),
- prikljucnih vozila za teretna vozila, starijih od 10 (deset) godina, (tarifni broj 87.16) i
- upotrebljavanih automobilskih guma (tarifni broj 40.12).

Ovim ogranicenjem nisu obuhvacena motorna vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 (trideset) godina, motorna vozila koja su privremeno registrirana u Bosni i Hercegovini prije datuma primjene ove Odluke, kao i vatrogasna vozila, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ogranicenjem uvoza takoder nisu obuhvacene upotrebljavane pneumatske vanjske gume (tarifni broj 4012.200000), koje služe kao repromaterijal za obavljanje djelatnosti protektiranja vanjskih guma i koja imaju upotrebnu dozvolu za obavljanje djelatnosti protektiranja vanjskih guma.
U pogledu primjene Odluke o ogranicenju uvoza putnickih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma (''Službeni glasnik BiH'', broj 20/00, 36/00 i 4/01) mogu postojati razlicite situacije kao što je navedeno u daljnjem tekstu:

- citirana odluka se, kao propisana mjera trgovinske politike za stavljanje odredene robe u slobodan promet, shodno clanu 95. Zakona o carinskoj politici BiH i clanu 307. Odluke provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH, ne primjenjuje kod prijavljivanja putnickih automobila starijih od sedam godina za proceduru privremenog uvoza niti za vrijeme tokom kojeg takav automobil ostaje pod tom procedurom. Medutim, stavljanje privremeno uvezenog putnickog automobila u slobodan promet (carinjenje), bez obzira da li je taj automobil u vrijeme privremenog uvoza bio mladi ili stariji od sedam godina, podliježe primjeni citirane odluke, što podrazumijeva ako je taj automobil u vrijeme podnošeja carinske prijave za stavljanje u slobodan promet stariji od sedam godina za isti ta prijava ne može prihvatiti;
- ako je za putnicki automobil odobrena carinska procedura privremenog uvoza u BiH prije stupanja na snagu citirane odluke, tada se u postupku stavljanja takvog automobila u slobodan promet ne primjenjuje navedena odluka;
- ako se radi o kupoprodaji putnickih automobila koji su, u skladu sa carinskim propisima, stavljeni u slobodan promet u BIH uz oslobadanje od placanja carine na racun njihove upotrebe u odredene svrhe, a nad kojima, shodno clanu 79. Zakona o carinskoj politici BiH do momenta kupoprodaje nije prestao carinski nadzor, u tom slucaju za iste je neophodno provesti carinski postupak radi naplate odgovarajuceg carinskog duga u kom slucaju se ne primjenjuje prednje navedena odluka;
- ako se radi o kupoprodaji putnickih automobila za koju je proveden redovan postupak stavljanja u slobodan promet uz naplatu carinskog duga, tada se takva vozila ne smatraju carinskom robom nego ''robom u slobodnom prometu'' bez primjene bili kakvih daljih mjera carinskog nadzora.

Drugi korak-obavezna dokumentacija

Pored naprijed navedenih ogranicenjan, na ovom mjestu želimo Vam ukazati i na nepohodne dokumente prilikom uvoza bilo treretnih ili putnickih automobila.
Prvi i osnovni dokumenat je orginal vlasnicka knjiga i/ili saobracajna dozvola (razlicite zemlje imaju razlicite zakone o osnovnim dokumenetima vozila) bez koje je nemoguc uvoz u BiH.
Pored toga drugi važan dokument je racun ili kupoprodajni ugovor ili darovnica/darovni ugovor (obavezno sve u orginalu). Vrlo je važno da racun, za vozilo koje je kupljeno u inostranstvu, bude ovjeren i potpisan od strane prodavaca. Mada u zemljama u EU nije uobicajena praksa ovjera racuna, Vi kao kupci zahtjevajete ovjeru i potpis kako se ne bi našli u sukobu sa zakonodavstvom BiH. Posebno naglašavamo, da ukoliko vozila kupujete od fizickih lica, kupoprodajni ugovor obavezno ovjerite kod notara. Isto tako, darovnice/darovni ugovor je potrebno obavezno ovjeriti kod notara.

Treci korak-obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na umanjnu carinsku stopu

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izmedu Bosne i Hercegovine i Evropske unije potpisan je 16.06.2008. u Luksemburgu. Ovaj Sporazum predstavlja prvi ugovorni odnos izmedu BiH i EU, a stupio je na snagu nakon ratifikacije u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Evropske unije i zakonodavnim tijelima svih 27 zemalja clanicaa s ciljem poticanja i unaprjedenja trgovinske razmjene. Isti dan je potpisan i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima koji je stupio na snagu 01.07.2008. godine a koji predstavlja pravni osnov za smanjenje (do potpunog ukidanja) ili potpuno ukidanje carina na robe porijeklom iz EU.
Kako bi se ostvarilo pravo na umanjenu carinsku stopu potrebno je dokazati porijeklo robe tj. potrebno je posjedovanje EUR.1 obrazca. Medutim, ukoliko je u pitanju vozilo cija vrijednost po racunu prodavca neprelazi 5.999,00 EUR, dovoljna je ovjerena i potpisana od strane prodavca tipska izjava o porijeklu vozila. Koliko dokaz o porijeklu ( EUR.1 obarazac ili izjava prodavca u odredenim uslovima) utice na smanjnje tj. ukidanje stope carine pogledaj te u dolje navedenom tabelarnom prikazu.

Ovom prilikom Vam dajemo najcešce korištene jezicke varijante tim da sadržina tih izjava mora od rijeci do rijeci pravilno ispisana na bilo kojem EU jeziku.

Engleska izjava

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.

Mjesto izjave i datum (obicno mjesto kupovine vozila)
Ime, prezime i potpis lica koje ovjerava izjavu
Pecat firme tj.pecat prodavca-davaoca izjave

Njemacka izjava

Der ausfuhrer der waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese waren, sowiet nicht anderes angegeben, präferenzbegunstigte eu ursprunswaren sind.

Mjesto izjave i datum (obicno mjesto kupovine vozila)
Ime, prezime i potpis lica koje ovjerava izjavu
Pecat firme tj.pecat prodavca-davaoca izjave

Italijanska izjava

L´esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale EU.

Mjesto izjave i datum (obicno mjesto kupovine vozila)
Ime, prezime i potpis lica koje ovjerava izjavu
Pecat firme tj.pecat prodavca-davaoca izjave

Naziv i tarifna oznakaStopa carine (+ 1% carinskog evidentiranja)Stopa carine uz dokaz o porijeklu
8701 Vucna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): 8701 20 – cestovni tegljaci ("šleperi") za poluprikolice:
- novi
- korišteni


10%
10%


0%
5%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702)

8703... – osobni automobili( benzin ili dizel, bez obzira na zapreminu cilindara-ccm)
- nova
- korištena
15%
15%
0%
12%
8704 Motorna vozila za prijevoz robe; Motorna vozila za prijevoz robe, razlicite nosivosti (ali do 30 tona), bez obzira na zapreminu cilindara-ccm)
- nova
- korištena


10%
10%


0%
0%
8705 Motorna vozila za posebne namjene:
8705 10 00 00 – dizalicna vozila
8705 20 00 00 – pokretni tornjevi za bušenje
8705 30 00 00 – vatrogasna vozila
8705 40 00 00 – vozila sa ugradenom miješalicom za beton

10%
10%
10%
10%

0%
0%
0%
0%


U naprijed navedenom tabelarnom prikazu su prikazane carinske stope na pojedine vrste vozila, u ovisnosti od stepena iskorištenosti vozila.
Pored obaveze placanja carine na uvoz vozila zakonom je propisana i jedinstvena stopa PDV od 17 % koja se obracunava i placa cak i na iznos carine (naravno ukoliko postoji carina za to vozilo).

Cetvrti korak-preporucena a neobavezna dokumentacija

Dokumentacija koju prilikom uvoza putnickih automobila i teretnih vozila u BiH preporucujemo da uvoznici pribave je carinska izvozna dekleracija koja se može u bilo kojoj zemlji clanici EU izvaditi, bez obzira iz koje je zemlje prodavac vozila.

Ostale informacije

Poštovani putnici,
Ukoliko putujete preko jednog od 52 granicna prijelaza u BiH (40 putnih, 4 vazdušna, 8 željeznickih) trebate biti upoznati sa sljedecim pravima i obavezama koje imate kao fizicka lica koja prelaze državnu granicnu liniju.

Od placanja uvoznih dažbina oslobodena je roba koja je sadržana u ''licnom prtljagu'' putnika koji dolazi iz inostranstva, a koja ne podliježe bilo kakvim ogranicenjima ili zabranama, pod uslovom da takvi uvozi nisu komercijalnog karaktera.

Pod pojmom "licni prtljag" podrazumijeva se sva roba nekomercijalnog karaktera za licnu upotrebu putnika ili njegovog domacinstva ukljucujuci i predmete koji služe putniku za vrijeme putovanja, pod uslovom da se može pružiti dokaz da je prilikom polaska putnika zaveden kao prateci prtljag kod kompanije koja ga je prevezla u BiH iz zemlje polaska.

Carinske olakšice uz slijedeca kolicinska ogranicenja po putniku i po danu se primjenjuje na:
1. robe nekomercijalnog karaktera, ukljucujuci poklone i suvenire koji se nalaze u licnom prtljagu putnika, a cija carinska vrijednost nije veca od 200 KM,
2. proizvode od duhana:
- 200 cigareta ili
- 100 cigarilosa ili
- 250 grama duhana,
3. alkoholna pica:
- 2 litre stonog vina,
- 1 litar alkohola ili žestokog pica od preko 22% vol. (ili 2 litre jaceg vina, pjenušca ili drugih pica);
4. parfeme i toaletne vode:
- 60 cc/ml parfema,
- 250 cc/ml toaletne vode.

Posebna napomena: Putnici mladi od 17 godina nemaju pravo da uvoze robe navedene pod 2 i 3 stavkom.
U putnickom prometu zabranjeno je unositi sljedecu robu:

- bilo koje robe komercijalnog karaktera;
- opojnih droga, prekursora, otrova i drugih opasnih materija;
- oružja, municije i eksploziva (osim privremenog unošenja lovackog oružja s odgovarajucom kolicinom municije uz posjedovanje propisane dozvole);
- materijala ciji je sadržaj štetan za dobro i interese zemlje;
- antikviteta, umjetnina od historijskog i drugog interesa.

Iskljucenje odgovornosti: Tekst je informativnog karaktera i VB Leasing doo iskljucuje bilo kakvu pravnu odgvornost ukoliko informacije u vezi sa uvozom vozila u BiH i postupkom carinjenja nisu potpune.

____________________________________________________________________

Hungary
http://www.mkeh.gov.hu/


____________________________________________________________________

Slovenská republika
Bližšie informácie týkajúce sa importu vozidiel na Slovensko si môžete precítat po kliknutí na nasledovný link:
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1226
Pozn.: Tento link má iba informatívny charakter. VB LEASING SK, spol. s r.o. nepreberá žiadne záruky alebo zodpovednost za obsah uvedený na tejto internetovej stránke.

____________________________________________________________________

Srbija
Uvoz automobila u Srbiju i carina - postupak carinjenja.

Ako se vozilo kupuje u inostranstvu prilikom uvoza obavezan je postupak carinjenja. Prilikom placanja carine za automobil potrebno je priložiti odredena dokumenta. Potrebni dokumenti su:

- original saobracajne dozvole (ukoliko je originalni primerak zadržan u zemlji porekla vozila onda overena kopija kod nadležnog organa u toj zemlji)
- dokaz o kupovini vozila – u zavisnosti od nacina kupovine to su faktura ili kupoprodajni ugovor (Ukoliko se prilaže kupoprodajni ugovor obavezno je izvršiti overu potpisa prodavca u zemlji gde je kupoprodaja izvršena). - valjano punomocje u slucaju da se automobil kupuje za drugo lice
- poželjno je priložiti i vlasnicku knjižicu za vozilo, ali ista nije neophodna;

Carina za polovna vozila se obracunava prema vrsti vozila i prema zemlji porekla :

a. Carina 12,5% ako vozilo ne poseduje EURO 1 sertifikat
b. Carina 0% - 2,5% ako vozilo poseduje EURO 1 sertifikat (dokaz da je vozilo proizvedeno na prostoru Evropske Unije)


Putnička vozila koja su proizvedena u EUIznos carinske stope
Benzinci do 1000 i preko 3000 ccm
2,5%
Benzinci od 1000 i do 3000 ccm
0%
Dizel do 1500 i preko 2500 ccm
2,5%
Dizel od 1500 i do 2500 ccm
0%
Sva vozila proizvedena van EU
12,5%


Ostali objektiProizvedeni u Evropskoj zajednici (stopa u %)Ostala vozila (Japan, Koreja...) (stopa u %)
Teretna vozila,autobusi i prikolice
17%
20%
Gradjevinske masine
10%
10%


PDV je 20% za sve vrste vozila

Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa minimalnim uslovima propisanom normom Euro 3, i to da:

Izduvna emisija vozila zadovoljava granice emisije definisane pravilima UN/ECE i to Pravilnikom br. 83, serija amandmana 05, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 70/220/EEC, sa izmenom 98/69/EC, nivo A, ili pravilima UN/ECE Pravilnikom br. 49, serija amandmana O3, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 88/77lEEC, sa izmenom 1999/96/EC, nivo A, i nivo buke vozila zadovoljava granice definisane pravilima kojima je propisan najviši dozvoljeni nivo buke, i to UN/ECE Pravilnikom br. 51, serija amandmana 02, odnosno direktiva Evropske unije 70/157/EEC, a izmenom 92/97/EEC.

Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog clana, vrši nadležni carinski organ u sprovodjenju odgovarajuceg carinskog postupka, i to:

• pregledom vozila;
• uvidom u njegova prateca dokumenta, i
• uporedjenjem vozila i pratecih dokumenata sa tehnic­kom specifikacijom za taj tip vozila.

Ako se u kontroli u skladu sa odredbom stava 2. ovog clana ne može utvrditi da vozilo ispunjava uslove propisane normom Euro 3, kontrola ispunjenosti tih uslova vrši se u skladu sa odredbom clana 10. Uredbe o homologaciji vozila ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010) i uslovima koje utvrdi Zavod za standardizaciju.

Vozilo se može uvesti u Srbiju sa redovnim ili privremenim registarskim oznakama. Kamioni, šleperi i druga teretna vozila kao i autobusi se mogu uvoziti samo samo lica koja su registrovana za prevoz putnika i robe.

Iskljucenje odgovornosti: Tekst je informatinvog karaktera i VB Leasing doo iskljucuje bilo kakvu pravnu odgvornost ukoliko informacije u vezi sa uvozom automobila u Srbiju i postupkom carinjenja nisu potpune.

____________________________________________________________________

România
In cazul in care doriti sa achizitionati un vehicul de pe Platforma de la un alt vanzator decat VB Leasing Romania IFN SA este bine sa luati la cunostiinta urmatoarele:

Orice autovehicul se achizitioneaza din spatiul european prin plata unei facturi de achizitie, asa numita factura intrastat, pe numele celui care o cumpara din Romania. Autoturismul poate fi nou sau second-hand (in cel de al doilea caz el trebuie sa fie radiat din tara in care a fost inmatriculat si sa prezinte cartea de identitate cu radierea obtinuta).

Acest autoturism poate fi adus in Romania in trei feluri:
- pe roti (in acest caz trebuie prezentat talonul de circulatie provizorie precum si placutele de inmatriculare provizorie);
- pe un transport autorizat (in acest caz trebuie prezentat certificatul CMR);
- pe un transport particular (in acest caz trebuie prezentata o declaratie data in fata notarului de catre soferul transportului precum si copie dupa talonul autovehiculului cu care s-a facut tranportul: remorca, trailer etc.).

Dupa intrarea in tara a autovehiculului acestuia i se pot obtine numere provizorii pe baza documentelor mai sus mentionate.

Daca autovehicolul este nou si daca pentru acest model de vehicul exista omologare de tip realizata de un dealer autorizat, atunci se poate obtine cartea de identitate de la acest dealer; in caz contrar este necesara deplasarea la RAR pentru obtinerea ei prin omologare individuala; impreuna cu aceasta se obtine si Certificatul de Autenticitate (foarte important la omologarea individuala este documentul Certificat de Conformitate COC; in functie de modelul si tipul autovehiculului COC-ul este obligatoriu pentru obtinerea cartii de identitate - in special la modelele noi de autovehicule, care sunt introduse printre primele in Romania).

Dupa obtinerea cartii de identitate de la RAR (si, dupa caz, a certificatului de Autenticitate) se poate inmatricula autovehicolul in Romania conform procedurii standard de inmatriculare: obtinerea si plata taxei de poluare de la ANAF, obtinerea fisei de inmatriculare, plata taxelor specifice inmatricularii-talonului-placutelor, etc.)

Mentionam ca nici una din actiunile mai sus prezentate nu implica compania VB Leasing Romania IFN SA in nici un fel, ele cazand in totalitate in sarcina cumparatorului.

De asemenea societatea VB Leasing Romania IFN SA isi declina orice responsabilitate fata de orice disfunctionalitate, de orice natura, aparuta in cadrul unei astfel de tranzactii cu un partener international.

____________________________________________________________________